HT Thích Bảo Nghiêm :Chặt Cây Cũng Xem Như Là Hành Động Sát Sinh

"Lời di chúc của Đức Phật trước khi rời cõi đời này là không được chặt cây cối, phá hoại núi rừng. Cây cối cho ta sự sống, che mát cho ta nên cấm tuyệt đối việc chặt cây".