Video: Đại Lễ Vu Lan - Lễ Xuất Gia 2017 Tại Quan Âm Tu Viện Biên Hòa

Video: Đại Lễ Vu Lan - Lễ Xuất Gia 2017 Tại Quan Âm Tu Viện Biên Hòa