Tùng Lâm Pháp Yếu - Đức Pháp Chủ HT Thích Phổ Tuệ

1. Tùng lâm lấy thanh nhàn làm hưng thịnh 2. Tu hành lấy niệm Phật làm ổn đáng 3. Tinh tiến lấy giữ giới là thứ nhất