Tùng Lâm Pháp Yếu - Đức Pháp Chủ HT Thích Phổ Tuệ

tùng lâm 16/03/2018 10:08 0 bình luận

1. Tùng lâm lấy thanh nhàn làm hưng thịnh 2. Tu hành lấy niệm Phật làm ổn đáng 3. Tinh tiến lấy giữ giới là thứ nhất