Video: Kinh Kim Cang - HT Tuyên Hóa Giảng

"Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm" (Đừng sanh vọng tâm trụ chấp một nơi nào)